Postanowienia ogólne

§ 1 

 1. Fundacja pod nazwą Horse Sport, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Kopka zwanej dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Grażynę Wasilewską-Kloc w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul Generała Abrahama 18 lok. 109, w dniu 21 września 2011 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem. 

§ 2 

Fundacja ma osobowość prawną. 

§ 3 

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa. 

§ 4 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie lub przedstawicielstwa i udzielać pisemnego pełnomocnictwa do jej reprezentowania 

§ 5 

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki. 

§ 6 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody oraz inne trofea i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji. 

§ 7 

Celami Fundacji są:

 1. Popularyzacja i rozwój jeździectwa w Polsce, obejmujący wszystkie formy uprawiania jeździectwa (w tym profesjonalną i amatorską) poprzez szeroko rozumianą edukację, popularyzację oraz działania promocyjne.
 2. Podniesienie kwalifikacji polskich zawodników oraz kadry szkoleniowej oraz instytucji związanych z edukacją i popularyzacją jeździectwa.
 3. Wspieranie strategii Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni w zakresie rozwoju narodowego przemysłu konnego, rozumianego jako trans-sektorowa dziedzina gospodarki obejmująca hodowlę i trening koni oraz wszelkiego rodzaju produkcję i usługi związane z użytkowaniem koni głównie wierzchowych.
 4. Propagowanie wiedzy na temat profesjonalnego jeździectwa oraz dziedzin z tym związanych.
 5. Uatrakcyjnienie rywalizacji sportowej podczas zawodów rangi regionalnej i ogólnopolskiej
 6. Promocja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych, przy czym pojęcie ‘jeździectwo’ rozumiane będzie jako forma współzawodnictwa sportowego oraz szkoleń osób niepełnosprawnych i sposób na zintegrowanie środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych.
 7. Propagowanie oferty przemysłu konnego, w tym w szczególności usług związanych z użytkowaniem koni wierzchowych, w środowiskach wiejskich i najuboższych jako formy przyszłego zatrudniania oraz samozatrudnienia. 

§ 8 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, konsultacji i zgrupowań z zakresu jeździectwa z udziałem wybitnych zawodników, trenerów, sędziów oraz osób związanych zawodowo z jeździectwem z kraju i ze świata.
 2. Organizowanie i wspieranie jeździeckich imprez sportowych, także integracyjnych.
 3. Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i publicystycznej na rzecz rozwoju jeździectwa i propagowania wiedzy na temat profesjonalnej jazdy konnej.
 4. Skupienie wokół idei Fundacji działaczy i miłośników jeździectwa, przedstawicieli biznesu w kraju i za granicą.
 5. Zdobywanie środków finansowych na rzecz polskich sportowców oraz wydarzeń sportowych, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.
 6. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 7. Przygotowanie sportowców do udziału w krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich, w tym Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich.
 8. Wspieranie powstawania nowych sportowych ośrodków jeździeckich.
 9. Wspieranie szkół publicznych i niepublicznych, prowadzących edukację na kierunkach związanych z użytkowaniem koni w zakresie realizacji programu edukacyjnego.
 10. Organizowanie wydarzeń służących popularyzacji i promocji turystyki konnej oraz jeździectwa jako formy aktywnego spędzania czasu.
 11. Zdobywanie środków finansowych na rzecz wydarzeń służących popularyzacji jeździectwa, w tym pozyskiwanie sponsorów oraz korzystanie z programów publicznych.
 12. Angażowanie mediów poza branżowych w realizację tematyki związanej z szeroko rozumianym jeździectwem. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Działalność gospodarcza. 

§ 10 

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 11 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

§ 12 

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady organizacyjne lub przez samą fundację. 

§ 13 

Cały dochód z prowadzonej przez Fundacje działalności gospodarczej przeznaczony będzie na realizację celów statutowych Fundacji, 

§ 14 

Na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1 000 (tysiąc złotych) z Funduszu Założycielskiego. 

§ 15 

Przedmiot działalności Fundacji obejmuje (zgodnie z oznaczeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności):

 1. Pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z;
 2. Wydawanie gazet - PKD 58.13.Z;
 3. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z;
 4. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD - 63.11.Z;
 5. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z;
 6. Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
 7. Reklama - PKD 73.1;
 8. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z;
 9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 85.59.B;
 10. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z;
 11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - PKD 93.29.Z;

§ 16

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownego zezwolenia lub koncesji. 

§ 17 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Fundacja może obejmować i nabywać akcje i udziały takich podmiotów. 

§ 18 

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje bezpośrednio Zarząd Fundacji. 

§ 19 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 § 20

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5 000 (pięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.


§ 21

Majątek Fundacji jest przeznaczony na finansowanie działań służących realizacji celu Fundacji w formach wymienionych w § 8. 

§ 22 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów pochodzących od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,
 2. Dotacji, subwencji oraz grantów, w tym pozyskanych z programów Unii Europejskiej
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dochodów z majątku Fundacji.
 5. Dochodów z działalności gospodarczej.
 6. Dochodów z działalności wydawniczej.
 7. Dochody z praw majątkowych.
 8. Dochody z ruchomości i nieruchomości.
 9. Wpływy z innych źródeł. 

§ 23

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 24 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

Władze Fundacji. 

§ 25

Władzami fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji. 

§ 26 

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego albo od trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i ewentualnie Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu w osobie Fundatora – Agnieszki Kopki.
 3. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływania na czas nieokreślony.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
 6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania Członka Zarządu, jego rezygnacji, śmierci albo upływu jego kadencji, utraty częściowej zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych. 

§ 27 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrze
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)     uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b)     uchwalanie regulaminów,

c)     sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d)     ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e)     podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f)       przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g)     występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3.     Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów członków Zarządu.

4.     O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

5.     Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

 

Rada Fundacji.

 

§ 28

 

1.     Rada Fundacji jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu, działającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru działalności Fundacji (w tym jej Zarządu).

2.     Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków.

3.     Członkowie Rady Fundacji są powoływani i odwoływani przez Fundatora na okres trzech lat (dopuszcza się ponowne powołanie tej samej osoby na kolejne kadencje).

4.     W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator, za wyjątkiem okresu, w którym Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

5.     Osobami wybranymi do Rady Fundacji będą osoby o uznanym autorytecie zawodowym i moralnym, które pracą społeczną pragną przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.

6.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

7.     Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania jej członka, jego rezygnacji, śmierci albo upływu jego kadencji, utraty choćby częściowej zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych.

8.     W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9.     Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

10. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§ 29

 

1.     Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2.     Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.     Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.     Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania i wszyscy członkowie Rady wezmą w nim udział.

 

§ 30

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

1.     Nadzór nad działalnością Fundacji.

2.     Zatwierdzenie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji (wieloletnich planów) opracowanych przez Zarząd,

3.     Wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu bądź Fundatora,

4.     W celu realizacji uprawnień nadzorczych Rada jest uprawniona do wglądu do wszelkich dokumentów Fundacji, jak i żądania od Zarządu Fundacji oraz jej pracowników przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, a także złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz do rewizji stanu majątku Fundacji i jej działalności.

 1. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji.

 

§ 31

 

 1. W przypadku zarządu jednoosobowego, Fundację reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu.

 2. W przypadku zarządu wieloosobowego, oświadczenia woli za Fundację składają dwaj członkowie zarządu działający łącznie. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo, Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

 

Zmiana Statutu.

 

§ 32

 

Zmian w statucie dokonać może Fundator, na wniosek Zarządu Fundacji lub własnej inicjatywy.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 33

 

1.     Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 34

 

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 35

 

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 36

 

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

§ 37

 

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.